Các điểm cung cấp dịch vụ bưu cục

Danh Sách bưu cục

Số lượng bưu cục : 1735

STT Mã BC Tên bưu cục Tỉnh/Thành phố Quận/Huyện/TX Phường/Xã Địa chỉ chi tiết ĐT liên hệ
1696 972100 U Minh Cà Mau U Minh U Minh Khóm 3, Thị Trấn U Minh 0916886852
1697 972140 Khánh Tiến Cà Mau U Minh Khánh Tiến Ấp 3, Xã Khánh Tiến 0919842626
1698 972216 KCN Khánh An Cà Mau U Minh Khánh An Ấp 6, Xã Khánh An 0914441190
1699 972220 Khánh Hội Cà Mau U Minh Khánh Hội Ấp 7, Xã Khánh Hội 0946957575
1700 972300 Trần Văn Thời Cà Mau Trần Văn Thời Trần Văn Thời Khóm 9 TT Trần Văn Thời 0915067765
1701 972540 Thị Trấn Sông Đốc A Cà Mau Trần Văn Thời Sông Đốc Khóm 3 TT Sông Đốc 0945946343
1702 972550 Thị Trấn Sông Đốc B Cà Mau Trần Văn Thời Sông Đốc Khóm 4 TT Sông Đốc 0919751789
1703 972644 KCN Sông Đốc Cà Mau Trần Văn Thời Sông Đốc Khóm 9 TT Sông Đốc 0911454777
1704 972700 Cái Nước Cà Mau Cái Nước Cái Nước Quốc lộ 1A khóm 3 TT Cái Nước 0911915818
1705 973000 Đầm Dơi Cà Mau Đầm Dơi Đầm Dơi Khóm 4, Thị Trấn Đầm Dơi 03903858300
1706 973400 Ngọc Hiển Cà Mau Ngọc Hiển Rạch Gốc Khóm 1, TT Rạch Gốc 0918600135
1707 973440 Viên An Đông Cà Mau Ngọc Hiển Viên An Đông Ấp Nhưng Miên, xã Viên An Đông 0943424369
1708 973460 Viên An Cà Mau Ngọc Hiển Viên An Tây Ấp Ông Trang, xã Viên An 0799912223
1709 973600 Phú Tân Cà Mau Phú Tân Cái Đôi Vàm Khóm 1, TT Cái Đôi Vàm 02903889780
1710 973660 Vàm Đình Cà Mau Phú Tân Phú Thuận Ấp Vàm Đình xã Phú Thuận 0919550026

Các điểm cung cấp dịch vụ bưu điện

Danh sách bưu điện

Số lượng bưu điện : 930